Oversigt

Adgang til lejlighederne

Fra tid til anden sker der ændringer i ejendommens installationer, som nødvendiggør adgang til de enkelte lejligheder.
Enhver ejer er pligtig til – efter et skriftligt varsel på syv dage – at give de af ejerforeningen anviste personer, herunder håndværkere og teknikere, adgang til ejerlejligheden, inklusive de arealer og faciliteter, for hvilke ejerforeningen forestår pasning og vedligeholdelse samt fornyelse, fx i forhold til tag, murkroner, altaner og andet, herunder med henblik på besigtigelse og kvalitetskontrol.

Affald

Affald skal håndteres i overensstemmelse med de af kommunen til enhver tid herom fastsatte regler, som alle ejere/beboere er forpligtet til at sætte sig ind i. Afbrænding  af affald må aldrig finde sted.

Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere i overensstemmelse med de herom gældende, offentlige retningslinjer og ejerforeningens interne ordensregler. Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af ejeren – eller af en lejer – for egen regning og egen foranstaltning. Opstilling af særlige containere til brug for den enkelte ejerlejlighed kræver bestyrelsens godkendelse.

Restaffald: tirsdage i ulige uger.
Genbrug: glas, dåser, pap og papir: onsdage i ulige uger.

Problemaffald:
Gul problemkasse til batterier, el-pærer, spraydåser og lign. er opstillet i cykelskurene.
Nede i kasserne er der papkasser til batterier.
Problemkasserne bliver ikke afhentet af Provas. Når en kasse er fyldt, tager en der skal forbi genbrug den med og tømmer.

Altaner

Det er tilladt at tørre tøj på altaner og terrasser på et lavt tøjstativ – men ikke fx  ophængning på en tørresnor. Af hensyn til helhedsindtrykket er det ikke tilladt at hænge dyner, tæpper, tøj mm. ud over brystningen på altanen.
Altanværn og altaner må ikke afskærmes på anden vis end tilstanden ved overtagelsen, ligesom trædæk på altaner ikke må ændres, herunder tildækkes eller gives afvigende farve eller struktur i forhold til tilstanden ved overtagelsen, bortset fra vindafskærmning i form af gennemsigtigt panserglas eller tilsvarende forsvarligt materiale.
Tæpper eller andet må ikke rystes ud over altanen.

Antenner

Den enkelte ejer må ikke opsætte tv-antenne og/eller parabol.

Aviser og lignende

Aviser og lignende skal bortskaffes i containerne til papir og pap.

Barnevogne

Barnevogne skal som hovedregel anbringes i cykelskurene for opbevaring. Anden placering af barnevogne, aftales med beboerne i den pågældende opgang.

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges på den ordinære årlige generalforsamling.
Bestyrelsen kan kontaktes på mail: bestyrelse@kloeftenpark.dk

Blomsterkasser

Bestyrelsen kan fastsætte regler for anvendelse af altankasser. Indtil sådanne er vedtaget må der ikke foretages ophængning af udvendige altankasser.

Brændbare væsker

Der må ikke opbevares brændbare væsker i depotrummene.

Cykler

Cykler og knallerter skal anbringes i cykelskurene for opbevaring.
Cykler og knallerter må ikke anbringes/henstilles i opgange eller ved indgangspartiet.
For at undgå ulykker og gener skal cykler og knallerter trækkes på interne gang- eller stiarealer.

CVR-nummer

Ejerforeningens CVR-nummer: 40 11 59 86.

Dokument bibliotek

Bibliotek over relevante dokumenter findes på hjemmesiden:
Dokumenter

Døre

Udvendige døre må ikke bearbejdes eller ændres.

Ejendommen

Ejendommen er bygget i 2019 og består af 5 punkthuse:

Aastrupvej 11C, D, E og 13C, D.

Ejendomsskat

Ejendomsskat opkræves af kommunen hos den enkelte ejer to gange årligt.

Ejerforening

Medlemskabet er pligtmæssigt for samtlige ejere af ejerlejligheder.
Der betales fællesudgifter til ejerforeningen efter forholdstal.
Fællesudgifterne dækker omkostningerne for vedligeholdelse og forbedringer af ejendommen.

Fest

Der må gerne holdes fest i ejendommen.
Benyttelse af musikinstrumenter og lignende skal ske under hensyntagen til øvrige ejere og brugere og skal undgås i tiden 23.00 – 07.00. Ved benyttelse af radio, TV og musikanlæg ved åbne døre og vinduer skal benyttelsen ske under behørig hensyntagen til de øvrige ejere og brugere.
Specielt om aftenen og natten skal der vises særlige hensyn, så de andre beboeres ønske om nattero respekteres. Støjende fester skal varsles på opslagstavlen inden for hoveddøren mindst tre dage i forvejen

Flasker

Flasker skal anbringes i flaskecontaineren.

Fodring

Det er ikke tilladt at fodre vilde fugle, katte og andre smådyr.

Forsikringer

Ejerforeningen har tegnet de lovpligtige forsikringer for selve ejendommen.
Ejerne af lejlighederne er selv ansvarlig for at tegne indbo- og ansvarsforsikring.

Fyrværkeri

Der må ikke affyres fyrværkeri fra fællesarealerne herunder terrasser og altaner.

Fejl- og kontaktliste

På ejerforeningens hjemmeside er der en liste over kontaktpersoner.
Fejlmeddelelser.

Fællesarealer

Områdets veje og stier er private fællesveje og stier for områdets beboere, brugere og gæster. Der er ikke offentlig adgang eller gennemgang.

Fællesomkostninger

Der opkræves fællesomkostninger hver måned. Beløbet går til drift af ejendommen, herunder betaling for renovation, kloak, trappevask, udvendig vedligeholdelse, forsikring og vicevært.

Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse sendes til ejer af lejlighederne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april de pågældende år.

Grill

Brug af grill på fællesområderne må kun finde sted på områder og efter regler fastsat af bestyrelsen, og den lokal brandvedtægt skal altid være overholdt.
På altanerne må der ikke anvendes kulfyrede grill eller åben ild. Ved brug af gasgrill skal lovgivningen herfor overholdes.

Grønne fællesarealer

Grønne fællesarealer må i dagtimerne anvendes til almindelig, ikke for støjende leg og boldspil mv.
Fælles græsarealer må benyttes til midlertidige, kortvarige ophold, herunder til solbadning.

Hjemmeside

Ejerforeningen har en hjemmeside.
Alle relevante informationer kan findes her. Eventuelle koder oplyses ved henvendelse til bestyrelsen / webmaster.

Hoveddør

Hovedindgangsdøren skal altid holdes lukket og låst, bortset fra enkeltstående situationer, hvor en beboer fx flytter ind eller ud af sin bolig eller i tilsvarende transportsituation. Men ellers er det meningen, at der skal skabes tryghed ved at holde døren aflåst. Beboere må ej heller lukke ukendte personer ind med påstået adgang til andre lejligheder. Den enkelte beboer må alene lukke personer ind, som skal besøge denne beboer.

Husdyr

Det er tilladt at holde almindelige, mindre, ikke-støjende husdyr, såsom katte, mindre hunde, fugle i bur mv., såfremt husdyrholdet ikke er til væsentlig gene for andre ejere/beboere. Det er ikke tilladt at have nogen form for krybdyr i ejerlejlighederne eller på ejerforeningens arealer i øvrigt. Husdyr må ikke færdes på ejerforeningens arealer uden at være i snor.

Husorden

Der gælder den samme husorden for ejere og lejere.
Husorden kan findes på hjemmesiden.

Indflytning

Ejerforeningen skal bruge din e-mail adresse og evt. telefonnummer for kommunikation.
Navneskilte til postkasse, dørtelefon og indgangsdør leveres af ejerforeningen. Oplysninger sendes til ejerforeningen via: Indflytning.

Kælderrum/depotrum

Hver ejer har et pulter-/depotrum til rådighed. Pulterrummet må alene anvendes som et almindeligt depotrum for en beboelseslejlighed, men fx ikke som hobbyrum, værksted eller til anbringelse af elforbrugende udstyr så som dybfrysere.

Musik og TV

Musik og TV må ikke være til gene for de øvrige ejere/brugere og skal undgås i tidsrummet kl. 23.00 – 07.00.

Nøgler

Nøgler til den enkelte lejlighed overdrages fra den tidligere ejer. Viceværten kan oplyse om, hvor mange nøgler der findes til den enkelte lejlighed.
I tilfælde af manglende nøgler, er det den fraflyttende ejer der hæfter for omlægning af nøgler til lejligheden.

Parkering

Til hver ejerlejlighed hører der en nummereret parkeringsplads.
Parkering af biler eller motorcykler må alene ske i de særligt optegnede parkeringspladser og alene på egen parkeringsplads. Fælles p-pladser må ikke anvendes som fast p-plads for ejere/beboere, men alene til kortvarig parkering for gæster, eventuelt med en enkelt overnatning.

Trappevask

Trappeopgangene bliver vasket hver 14 dag af et privat firma.
Normalt mandage i ulige uger.

TV-signal

TV-signal kan tilgås gennem indendørs antenne eller kabel og betales af ejerne selv.
Stofa leverer fiber til alle lejlighederne. Abonnement aftales med Stofa.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelses plan
Trapper, vinduer, haveanlæg og vintervedligeholdelse.
Se den samlede plan: Vedligeholdelses plan.

Vicevært

Ejendommens vicevært er Poul Rasmussen.
Mail: poulbonderasmussen@hotmail.com
Tlf: 2443 8450
Adresse: Aastrupvej 11C, st. tv.

Værelser

Ejerforeningen råder over 2 værelser med 2 sovepladser i hver. Fælles bad og toilet.
Værelserne kan bookes via ejerforeningens hjemmeside.
Bookning.